Πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η «Magic of Colors» μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία που έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο της Κρατικής Υπηρεσίας Καταχωρήσεων με Ενιαίο αναγνωριστικό κωδικό: 204110318, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στην πόλη Βάρνα, Τ.Κ. 9023, δημοτικό διαμέρισμα «Βλ. Βάρνεντσικ», πολυκατοικία 9, είσοδος 6η, 6ος όροφος, διαμέρισμα 53, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο office@magicofcolors.eu, τηλέφωνο 0888455909

Λόγοι και σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά Σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Η σύμβαση που συνήφθη μεταξύ μας προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτής
 • Ρητή συγκατάθεση από Εσάς – ο σκοπός καθορίζεται για κάθε ξεχωριστή περίπτωση
 • Σε περίπτωση υποχρέωσης που προβλέπεται από το νόμο

Στις επόμενες παραγράφους θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων ανάλογα με τη αιτία για την οποία τα επεξεργαζόμαστε.

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Sας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και προσυμβατικές υποχρεώσεις και να απολαμβάνουμε τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μαζί Σας.

Σκοποί της επεξεργασίας:

 • επιβεβαίωση της ταυτότητας Σας
 • διαχείριση και εκτέλεση της παραγγελίας Σας και εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης
 • κατάρτιση πρότασης για σύναψη σύμβασης
 • προετοιμασία και αποστολή απόδειξης/ τιμολογίου για τα αγαθά/τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε μαζί μας
 • για να Σας εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, καθώς και να εισπράττουμε τα οφειλόμενα ποσά για τα χρησιμοποιημένα αγαθά/υπηρεσίες
 • τήρηση αλληλογραφίας σε σχέση με παραγγελίες, επεξεργασία αιτημάτων, αναφορά προβλημάτων κ.λπ.
 • ενημέρωση για οτιδήποτε σχετίζεται με τα αγαθά/τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε μαζί μας
 • ανάλυση του ιστορικού πελάτη
 • να εντοπίσουμε ή/και να αποτρέψουμε παράνομες ενέργειες ή πράξεις σε αντίθεση με τους όρους μας για τα αντίστοιχα αγαθά/υπηρεσίες

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτή τη βάση:

Με βάση τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ μας επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με το είδος και το περιεχόμενο της συμβατικής σχέσης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμβατική έννομη σχέση, συμπεριλαμβανομένων:

 • προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας – διεύθυνση επικοινωνίας , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικός αριθμός,
 • στοιχεία ταυτοποίησηςονοματεπώνυμο
 • στοιχεία για τις παραγγελίες
 • αλληλογραφία σε σχέση με τη συνολική εξυπηρέτηση – e-mail, επιστολές, πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματά Σας για αντιμετώπιση προβλημάτων, κατεγγελιών, αιτημάτων, παραπόνων, σχολίων που λαμβάνουμε από Εσάς

o   άλλες πληροφορίες όπως:

 • Αριθμός πελάτη, κωδικός ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο που δημιουργήθηκε για αναγνώριση
 • Πληροφορίες για τις ενέργειές Σας στον ιστότοπο

Η επεξεργασία των δηλωμένων προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική για εμάς, ώστε να μπορέσουμε να συνάψουμε τη σύμβαση μαζί Σας και να την εκπληρώσουμε. Χωρίς την παροχή των παραπάνω πληροφοριών, δεν θα μπορούσαμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας επί της σύμβασης.

Παραχωρούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα

Παρέχουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα και ο κύριος στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε ποιοτική, γρήγορη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Δεν παρέχουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα έως ότου βεβαιωθούμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας αυτών των δεδομένων και προσπαθούμε να ασκούμε αυστηρό έλεγχο στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Σε αυτή την περίπτωση, παραμένουμε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων Σας.

Παρέχουμε προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών (υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων):

 • ταχυδρομικοί φορείς και εταιρείες ταχυμεταφορών,
 • πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί να συντηρούν εξοπλισμό, λογισμικό και υλισμικό που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητα για τη δραστηριότητα της εταιρείας
 • πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα που έχουν συλλεχτεί σε αυτή τη βάση;

Διαγράφουμε τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή τη βάση 2 χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, ανεξάρτητα από το εάν οφείλεται σε λήξη της σύμβασης, σε καταγγελία ή σε άλλους λόγους.  

ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Υπάρχει πιθανότητα ο νόμος να προβλέπει υποχρέωση μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε την επεξεργασία βάει π.χ.:

 • Υποχρεώσεων επί του Νόμου περί μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Εκπλήρωσης υποχρεώσεων σε σχέση με πωλήσεις εξ αποστάσεως, πωλήσεις εκτός έδρας, που προβλέπονται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών
 • Παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών ή τρίτων που προβλέπονται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών
 • Παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών που προβλέπεται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών
 • Υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Νόμο περί λογιστικής και στον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σε άλλες συναφείς πράξεις νόμου σε σχέση με την τήρηση νόμιμης λογιστικής
 • Παροχή πληροφοριών στο δικαστήριο και σε τρίτους στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων πράξεων νόμου
 • Επιβεβαίωση ηλικίας σε online αγορές.

Πότε διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή τη βάση;

Τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με την υποχρέωση που προβλέπει ο νόμος διαγράφονται μετά την εκπλήρωση ή παύση της υποχρέωσης συλλογής και αποθήκευσης. Για παράδειγμα:

 • επί του Νόμου περί λογιστικής για την αποθήκευση και την επεξεργασίας λογιστικών δεδομένων (11 έτη),
 • υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στο δικαστήριο, στις αρμόδιες κρατικές αρχές κ.α. λόγους που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία (5 έτη).

Παροχή δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα

Όταν ο νόμος προβλέπει υποχρέωση για εμάς υπάρχει η πιθανότητα να παραχωρήσουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα στην αρμόδια κρατική αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Σας δεδομένα σε αυτή τη βάση μόνο μετά από ρητή, ξεκάθαρη και οικειοθελής συγκατάθεσή Σας. Δεν θα προβλέψουμε αρνητικές συνέπειες για Εσάς εάν αρνηθείτε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η συγκατάθεση αποτελεί ξεχωριστή βάση για την επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων και ο σκοπός της επεξεργασίας δηλώνεται σε αυτήν και δεν αλληλεπικαλύπτεται με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Εάν μας παραχωρήσετε την αντίστοιχη συγκατάθεση και μέχρι την ανάκλησή της ή τη λύση οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μαζί Σας, ετοιμάζουμε για εσάς κατάλληλες προτάσεις για προϊόντα/υπηρεσίες, πραγματοποιώντας λεπτομερείς αναλύσεις των βασικών προσωπικών Σας δεδομένων.

Η λεπτομερής ανάλυση είναι μια μέθοδος ανάλυσης που επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων με τη χρήση στατιστικών μοντέλων και αλγορίθμων και άλλων που περιλαμβάνουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων, καθώς και διαδικασίες ψευδωνυμοποίησης και ανωνυμοποίησης αυτών, με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών για τάσεις και διάφορους στατιστικούς δείκτες.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτή τη βάση:

Σε αυτή τη βάση, επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα για τα οποία μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή Σας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα καθορίζονται για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες είναι email, όνομα, τηλέφωνο και διεύθυνση. 

Παραχώρηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα

Σε αυτή τη βάση, ενδέχεται να παρέχουμε τα δεδομένα σας σε εταιρείες μάρκετινγκ, Facebook, Google ή παρόμοια.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Οι παραχωρημένες συγκαταθέσεις μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή Σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για ορισμένους ή όλους τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα Σας και τις πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται σε συγκατάθεση που έχει δοθεί πριν τη ανάκλησή.

Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή Σας χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας ή απλώς τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα που έχουν συλλεχτεί σε αυτή τη βάση;

Διαγράφουμε τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή τη βάση κατόπιν αιτήματός Σας ή μετά από 12 μήνες μετά την αρχική τους συλλογή.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Σας για στατικούς σκοπούς, δηλαδή για αναλύσεις στις οποίες τα αποτελέσματα είναι μόνο συνοπτικά και επομένως τα δεδομένα είναι ανώνυμα. Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο από αυτές τις πληροφορίες.

Τα δεδομένα Σας μπορούν επίσης να ανωνυμοποιηθούν. Η ανωνυμοποίηση αποτελεί μια εναλλακτική λύση της διαγραφής δεδομένων.Με την ανωνυμοποίηση, όλα τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση Σας διαγράφονται αμετάκλητα. Δεν υπάρχει έννομη υποχρέωση για διαγραφή ανωνυμοποιημένων δεδομένων διότι δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένους αλγόριθμους ;

Για την επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε μερικώς αυτοματοποιημένους αλγόριθμους και μεθόδους προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ώστε να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες Σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται προφιλοποίηση.

Πως προστατεύουμε τα δικά Σας προσωπικά δεδομένα;

Για την διασφάλιση επαρκούς προστασίας των δεδομένων της εταιρείας και των πελατών της, εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εταιρεία έχει θεσπίσει κανόνες για την αποτροπή καταχρήσεων και παραβιάσεων της ασφάλειας, οι οποίοι υποστηρίζουν τις διαδικασίες προστασίας και εξασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων Σας.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μέγιστη ασφάλεια κατά την επεξεργασία, την μετάδοση και την αποθήκευση των δεδομένων Σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πρόσθετους μηχανισμούς προστασίας όπως κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση κ.λπ.

Προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει από τρίτους

Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα από τα ακόλουθα τρίτα μέρη: email, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση.

Δικαιώματα των καταναλωτών

Κάθε Χρήστης του ιστότοπου απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μέσω του εντύπου επικοινωνίας ή στέλνοντας μήνυμα στο e-mail μας. 

Ο κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα σε:

 • Πληροφόρηση (σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον υπεύθυνο διαχείρησης)
 • Πρόσβαση στα δικά του προσωπικά δεδομένα
 • Διόρθωση (εάν τα στοιχεία είναι ανακριβή)
 • Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων (το δικαίωμα «να σε ξεχάσουν»)
 • Περιορισμός της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή απ’ τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Φορητότητα προσωπικών δεδομένων μεταξύ μεμονωμένων διαχειριστών
 • Ένσταση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
 • Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται επίσης να μην αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία έχει νομικές συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων ή το επηρεάζει παρομοίως σημαντικά.
 • Δικαίωμα δικαστικής ή διοικητικής προστασίας σε περίπτωση που τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων έχουν παραβιαστεί.

Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή εάν υπάρχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο
 • Ο Χρήστης ανακαλεί τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
 • Ο Χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει νομικός λόγος για τηνεπεξεργασία τους που να υπερισχύει
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί μη νόμιμη επεξεργασία
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφθούν με στόχο την τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε παιδιά και η συγκατάθεση έχει δοθεί από το φορέα της γονικής φροντίδας για το παιδί.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον διαχειριστή όταν:

 • Αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι για περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
 • Η επεξεργασία είναι μη νόμιμη αλλά ο Χρήστης δεν επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αλλά απαιτεί τον περιορισμό χρήσης τους
 • Ο Διαχειριστής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά ο Χρήστης τα απαιτεί για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την προστασία νομικών αξιώσεων
 • Αντιτίθεται στην επεξεργασία αναμένοντας την εκτέλεση ελέγχου εάν οι νομικοί λόγοι του διαχειριστή υπερισχύουν των συμφερόντων του Χρήστη.

Δικαίωμα στη φορητότητα.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και τα οποία έχει παραχωρήσει στον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίον έχουν παραχωρηθεί τα προσωπικά δεδομένα, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε συμβατική υποχρέωση και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα των δεδομένων το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται επίσης να λάβει και απευθείας μεταφορά προσωπικών δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα αντίρρησης.

Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν αντίρρηση ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας κατά της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποχρεούται να τερματίσει την επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι υπάρχουν πειστικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Σε περίπτωση αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η επεξεργασία πρέπει να παύσει αμέσως.

Καταγγελία προς την εποπτική αρχή

Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία για μη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στο αρμόδιο δικαστήριο.

Τήρηση μητρώου

Τηρούμε μητρώο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι. Αυτό το μητρώο περιέχει όλες τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Οι σκοποί της επεξεργασίας
 • Περιγραφή των κατηγοριών των υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Οι κατηγορίες παραληπτών στους οποίους γνωστοποιούνται ή θα γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα
 • Συμπεριλαμβανομένων των παραληπτών σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς
 • Όταν είναι εφικτό, οι προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων
 • Όταν είναι εφικτό , γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας

Εγγραφή και ταυτοποίηση

Ο έμπορος αναγνωρίζει τους χρήστες του ιστότοπου αποθηκεύοντας αρχεία καταγραφής στον διακομιστή του ιστότοπου.

Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες με βάση και για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης που έχει συναφθεί υπό τους γενικούς όρους με τον Χρήστη. Οι πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο δύναται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που καθορίζονται στους γενικούς όρους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ο Χρήστης παρέχει οικειοθελώς κατά την εγγραφή του. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη που εισάγει, χρησιμοποιεί ή παρέχει ο Χρήστης όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

Ο Έμπορος φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την προστασία των πληροφοριών σχετικά με τον Χρήστη, που του έγιναν γνωστές λόγω της εγγραφής, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίου γεγονότος ή κακόβουλων ενεργειών τρίτων.

Στη φόρμα εγγραφής που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του ο Έμπορος υποδεικνύει τον υποχρεωτικό ή οικειοθελή χαρακτήρα της παροχής δεδομένων και τις συνέπειες της άρνησης για την παροχής τους.

Ο Έμπορος μπορεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο στις προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις και στις προβλεπόμενες στο νόμο περιστάσεις ή με τη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών. 

Ο Χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο (on-line) στο Διαδίκτυο στον Ιστότοπο του Εμπόρου, να συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους.

Πατώντας το εικονικό κουμπί «Εγγραφή» ή άλλο παρόμοιο κείμενο έχοντας την ισχύ γραπτής επιβεβαίωσης των Γενικών Όρων, ο Χρήστης προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με τους Γενικούς Όρους, τους αποδέχεται και υποχρεώνεται να τους τηρεί. Ο Έμπορος μπορεί να αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής στον διακομιστή του τη διεύθυνση IP του Χρήστη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για την ταυτοποίηση του και για την αναπαραγωγή της ηλεκτρονικής του δήλωσης αποδοχής των Γενικών Όρων σε περίπτωση νομικής διαφοράς. Το κείμενο των Γενικών Όρων είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο του Εμπόρου με τρόπο που να επιτρέπει την αποθήκευση και την αναπαραγωγή του.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία για την ταυτότητα του (για φυσικά πρόσωπα), το νομικό καθεστώς (για νομικά πρόσωπα) και άλλα στοιχεία που απαιτούνται από την ηλεκτρονική φόρμα του Εμπόρου, καθώς και να τα ενημερώνει εντός 7 (επτά) ημερών σε περίπτωση αλλαγής . Ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί να παραχωρεί τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που παρέχει κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και θα τα ενημερώσει έγκαιρα σε περίπτωση αλλαγής . Σε περίπτωση παροχής αναληθών δεδομένων ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να παύσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την παροχή υπηρεσιών, καθώς και την διατήρηση της εγγραφής του Χρήστη.

Κατά την εγγραφή του ο Χρήστης λαμβάνει ένα μοναδικό όνομα χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι το email του ή τα δεδομένα του από κοινωνικά δίκτυα ή υπηρεσίες αναγνώρισης τρίτων, όπως και έναν κωδικό πρόσβασης στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου.

Ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται το προφίλ του στον ιστότοπο. Μέσω του λογαριασμού του.

Το Όνομα Χρήστη με το οποίο εγγράφεται ο Χρήστης δεν του παρέχει άλλα δικαιώματα πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους.

Ο Χρήστης που εγγράφεται με την ιδιότητά του εκπροσώπου νομικού προσώπου υποχρεούται να εισάγει το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, αντίστοιχα την επωνυμία του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί.

Ο Χρήστης υποχρεούται να φροντίζει και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που είναι ευλόγως απαραίτητα για την προστασία του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και να μην αποκαλύπτει τον κωδικό πρόσβασής του σε τρίτα πρόσωπα και να ενημερώνει αμέσως τον Έμπορο σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και σε περίπτωση πιθανότητας και υποψίας τέτοιων. Φέρει την ευθύνη και τον ρίσκο για την προστασία του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτόν ή από τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασής του.

Καλάθι αγορών