Όροι χρήσης της ιστοσελίδας https://magicofcolors.eu

Αυτοί οι γενικοί όροι διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της «Magic of Colors» μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. καλούμενη εφεξής «Ο Έμπορος» αφενός και των Καταναλωτών ιστοσελίδων και υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο http://magicofcolors.eu, εφεξής καλούμενοι «Οι Χρήστες» αφετέρου.

Η «Magic of Colors» μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία που έχει συσταθεί και καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας , με Ενιαίο αναγνωριστικό κωδικό: 204110318, με διεύθυνση στο δημοτικό διαμέρισμα «Βλ. Βάρνεντσικ» , πολυκατοικία 9, διαμέρισμα 53, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο office@magicofcolors.eu, τηλέφωνο 0888455909

Διαβάστε πλήρως τους δημοσιευμένους Γενικούς Όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις πληροφοριακές και τις εμπορικές υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο (εφεξής οι Υπηρεσίες).

Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της «Magic of Colors» μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε και τους γενικούς όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη «Magic of Colors» μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και κάθε χρήστη.

Η επιβεβαίωση των Γενικών Όρων είναι απαραίτητη και υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του Χρήστη και του Εμπόρου.

Με την αποδοχή των Γενικών Όρων ο Χρήστης συμφωνεί τα προσωπικά του δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και του Έμπορου.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτών των γενικών όρων οι ακόλουθες έννοιες θα πρέπει να νοούνται ως εξής:

Ιστότοποςhttps://magicofcolors.eu και όλες τις ιστοσελίδες του.

Χρήστης – κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά αγαθά ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες που δεν προορίζονται για την άσκηση εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας και κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο με την ιδιότητα συμβαλλόμενου μέρους σε σύμβαση βάσει του παρόντος νόμου, ενεργεί εκτός του πεδίου της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Έμπορος – «Magic of Colors» μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Γενικοί όροι – αυτοί οι Γενικοί Όροι περιλαμβάνουν όρους χρήσης, cookies, κανόνες εγγραφής και παράδοσης, εθελοντική επίλυση διαφορών, έντυπα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και ανταλλαγής και κάθε άλλη νομικά ουσιαστική πληροφορία που διατίθεται στον ιστότοπο.

Προσωπικά δεδομένα – πληροφορίες για φυσικό πρόσωπο που αποκαλύπτουν τη φυσική, ψυχολογική, διανοητική, οικογενειακή, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.

Εμπόρευμα – οποιοδήποτε προϊόν στον Ιστότοπο που παρέχεται από τον Έμπορο ως αποτέλεσμα συναφθείσας σύμβασης.

Σύμβαση πώλησης – σύμβαση βάσει της οποίας ο έμπορος μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει το δικαίωμα κυριότητας εμπορευμάτων στον καταναλωτή και ο καταναλωτής πληρώνει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα για αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο τόσο αγαθά όσο και υπηρεσίες.

Διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών – διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και διενεργείται από όργανο για εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

1. Στον Ιστότοπο οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις αγοροπωλησίας των Αγαθών που προσφέρει ο Έμπορος.

Παραγγελία

2. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διεπαφή του ιστότοπου για να συνάψουν συμβάσεις με τον Έμπορο για τα προσφερόμενα Αγαθά.

2.1. Η σύμβαση ααγοροπωλησίας αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον Έμπορο

2.2. Σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος ενός προϊόντος, ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία. 

2.3. Αφού επιλέξει ένα ή περισσότερα Προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο του Εμπόρου, ο Χρήστης πρέπει να τα προσθέσει στη λίστα των Αγαθών προς αγορά.

2.4. Είναι απαραίτητο ο Χρήστης να παραχωρήσει στοιχεία για την εκτέλεση της παράδοσης και να επιλέξει τρόπο και χρόνο πληρωμής της τιμής και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει την παραγγελία μέσω της διεπαφής του Ιστότοπου.

2.5. Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωσης στο email του ότι η παραγγελία του έγινε αποδεκτή.

3. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση με κακόπιστο Χρήστη.

3.1. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να θεωρεί τον Χρήστη κακόπιστο στις περιπτώσεις όταν: 

 1. υπάρχει μη τήρηση των Γενικών όρων από την πλευρά του Χρήστη
 2. έχει διαπιστωθεί άδικη, αλαζονική ή αγενής στάση απέναντι στους εκπροσώπους του Εμπόρου
 3. έχουν διαπιστωθεί συστηματικές καταχρήσεις του Χρήστη προς τον Έμπορο.

Τιμές

4. Οι τιμές των προσφερόμενων εμπορευμάτων είναι αυτές που αναγράφονται στον ιστότοπο του εμπόρου κατά τη στιγμή της παραγγελίας, εκτός από περιπτώσεις προφανούς σφάλματος.

4.1. Στις τιμές των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η χρέωση του. 

5. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να κάνει αλλαγές στα δημοσιευμένα αγαθά, στις τιμές και στ’ άλλα χαρακτηριστικά των Αγαθών και οι Χρήστες θεωρούνται ενημερωμένοι για αυτές τις αλλαγές από την ημερομηνία δημοσίευσης τους. Οι πληροφορίες για ορισμένα από τα δημοσιευμένα Προϊόντα ενδέχεται να μην είναι ενήμερες, αλλά σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες θα ενημερωθούν σε περίπτωση Παραγγελίας, πριν από την παράδοσή των Προϊόντων για μη ενήμερες πληροφορίες στον ιστότοπο σχετικά με τα παραγγελθέντα αγαθά. Ορισμένες από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενδέχεται να σχετίζονται με προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή, για το οποίο ζητάμε εκ των προτέρων συγγνώμη.

6. Ο Έμπορος μπορεί να παρέχει εκπτώσεις για τα αγαθά που προσφέρονται στον ιστότοπο σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία και τους κανόνες που ορίζει ο ίδιος. Οι κανόνες που ισχύουν για τέτοιες εκπτώσεις είναι διαθέσιμοι στον τόπο όπου εμφανίζεται η έκπτωση. Οι εκπτώσεις μπορούν να παρέχονται με διάφορες μορφές (π.χ. προσφορές, εκπτώσεις για τακτικούς πελάτες που παρέχονται προσωπικά, τυχαία ή ως αποτέλεσμα διαγωνισμού ή έρευνας πελατών).

6.1. Δεν μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικοί τύποι εκπτώσεων κατά την παραγγελία και την αγορά του ίδιου προϊόντος.

Πληρωμή

7. Όταν ο Χρήστης επιστρέφει Προϊόντα με το δικαίωμα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η τιμή που υπόκειται σε επιστροφή μειώνεται με την αξία της παραχωρημένης έκπτωσης που ισχύει για το Προϊόν και μόνο το πραγματικά καταβληθέν ποσό υπόκειται σε επιστροφή.

8. Ο Χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή των παραγγελθέντων Αγαθών χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές που αναφέρονται στον Ιστότοπο. Η πληρωμή στον Ιστότοπο είναι δυνατή χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:

 • αντικαταβολή
 • τραπεζικό έμβασμα
 • με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
 • μέσω του συστήματος πληρωμής PayPal

9. Εάν ο Χρήστης επιλέξει την παράδοση με courier και πληρωμή με αντικαταβολή, θα πρέπει κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων να πληρώσει την τιμή των παραγγελθέντων αντικειμένων μαζί με το αντίτιμο της παράδοσης στον courier.

10. Εάν ο Χρήστης επιλέξει τρόπο πληρωμής που περιλαμβάνει τρίτο μέρος – πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο Χρήστης ενδέχεται να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις ή/και τις χρεώσεις αυτού του τρίτου μέρους. 

11. Ο Έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη εάν μια μέθοδος πληρωμής που περιλαμβάνει τρίτο μέρος – πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι διαθέσιμη ή δεν λειτουργεί για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του Εμπόρου.

12. Ο Χρήστης γνωρίζει το γεγονός ότι κατά την πραγματοποίηση πληρωμών με τραπεζικό έμβασμα, με χρεωστική/πιστωτική κάρτα και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών Epay, ο Χρήστης χρησιμοποιεί συστήματα/λογισμικό τρίτων (τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών κ.λπ.) στα οποία ο Προμηθευτής δεν έχει έλεγχο. Επίσης, ο Προμηθευτής δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές που πραγματοποιεί ο Χρήστης και δεν μπορεί να ελέγξει αντί / για λογαριασμό του Χρήστη εάν αυτές οι πληρωμές έγιναν σωστά, εάν υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος τρίτων και αυτού του προμηθευτή, άλλο τεχνικό πρόβλημα κ.λπ. – Ο Προμηθευτής μπορεί μόνο να ελέγξει εάν η πληρωμή έχει ληφθεί από αυτόν. Ο χρήστης είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικοινωνία και την εκτέλεση ελέγχου στην αντίστοιχη τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών κ.λπ. σχετικά με προβλήματα με εντολές πληρωμών.

Υπαναχώρηση από τη σύμβαση και ανταλλαγή

13. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει λόγο, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινική ρήτρα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από τον Χρήστη ή από τρίτο πρόσωπο.

14. Για να ασκήσει το δικαίωμά του βάσει αυτής της παράγραφού, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει ξεκάθαρα τον Έμπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εξατομικεύοντας τα Αγαθά που επιθυμεί να επιστρέψει, παρέχοντας όλα τα στοιχεία της παραγγελίας και της παράδοσης, όπως ενδεικτικά: περιεχόμενο και αξία της παραγγελίας, στοιχεία του προσώπου που έκανε την παραγγελία, στοιχεία του προσώπου που αποδέχθηκε την παράδοση και την ημερομηνία παράδοσης. 

15. Ο Έμπορος δημοσιεύει στον Ιστότοπό του έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

16. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο Έμπορος παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης ή άλλη σαφή δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Έμπορος αποστέλλει αμέσως στον Χρήστη επιβεβαίωση παραλαβής της άρνησής του σε σταθερό τεχνικό μέσο.

17. Ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά με δικά του έξοδα μαζί με την απόδειξη και το τιμολόγιο, εάν υπάρχει, παραδίδοντάς τα στον Έμπορο ή στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του τελευταίου, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Χρήστης άσκησε το δικαίωμά του υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

18. Κατά την επιστροφή, τα εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, χωρίς ίχνη χρήσης ή παραβίασης της εμπορικής εμφάνισης του προϊόντος .

19. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αναβάλει την επιστροφή χρημάτων έως την επιστροφή των αγαθών ή έως ότου προσκομιστεί απόδειξη ότι τα αγαθά έχουν σταλεί πίσω, όποιο από τα δύο γεγονότα συμβεί νωρίτερα.

20. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του να επιστρέψει τα Αγαθά χωρίς να ενημερώσει τον Έμπορο για την καθυστέρηση και χωρίς να παρουσιάσει σπουδαίο λόγο για την καθυστέρηση θεωρείται ότι έχει ανακαλέσει τη δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

21. Όταν σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης ο Έμπορος έχει επιβαρυνθεί με έξοδα και ο Χρήστης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το αντίστοιχο ποσό των πραγματοποιημένων εξόδων ή να απαιτήσει την πληρωμή τους.

22. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα υπαναχωρήσει από την σύμβαση σε περίπτωση που αντικείμενο της ίδιας είναι:

22.1. η προμήθεια αγαθών κατόπιν παραγγελίας του Χρήστη ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις

22.2. προμήθεια αγαθών που η ποιότητα τους μπορεί να υποβαθμιστεί λόγω της φύσης τους ή έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης

22.3. προμήθεια σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας

23. Ο Έμπορος επιστρέφει στον Χρήστη το τίμημα που κατέβαλε για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα.

23.1. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει πραγματοποιήσει πληρωμή επί της σύμβασης με τραπεζική κάρτα και έχει ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η επιστροφή χρημάτων γίνεται μέσω εντολής αντίστροφης πληρωμής επί της κάρτας με την οποία έγινε η πληρωμή εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Εγγυήσεις και καταγγελίες

24. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για τυχόν μη συμμόρφωση των Αγαθών ή των υπηρεσιών με τα συμφωνηθέντα/παραγγελθέντα, όταν μετά την παράδοση διαπιστωθούν αποκλίσεις από τη σύμβαση πώλησης.

25. Ο Έμπορος δεν ευθύνεται για διαφορές στο χρώμα, οι οποίες οφείλονται στις φυσικές διαφορές κατά την αναπαραγωγή χρωμάτων από διαφορετικά μοντέλα οθονών.

26. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης, η οποία προκύψει εντός 6 μηνών μετά την παράδοση των Αγαθών, θεωρείται ότι υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η μη συμμόρφωση οφείλεται στη φύση των εμπορευμάτων ή στη φύση των εμπορευμάτων ή στο χαρακτήρα της ασυμφωνίας.

27. Ο Χρήστης δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμμόρφωση του καταναλωτικού προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης όταν:

 1. κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη μη συμμόρφωση
 2. η μη συμμόρφωση οφείλεται σε υλικά που έχουν παραχωρηθεί από τον χρήστη.

28. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να προβάλλει παράπονο για το προϊόν ή την υπηρεσία, ανεξάρτητα από το αν ο παραγωγός ή ο έμπορος έχει παραχωρήσει εμπορική εγγύηση για το προϊόν ή την υπηρεσία.

29. Όταν η ικανοποίηση της καταγγελίας γίνει με την αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο, σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης ο Έμπορος θα διατηρήσει τους αρχικούς όρους εγγύησης προς τον καταναλωτή.

30. Με την υποβολή καταγγελίας, ο καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε, την αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο, που αντιστοιχεί στα συμφωνηθέντα ή να απαιτήσει μείωση της τιμής.

31. Η καταγγελία προβάλλεται προφορικά στον αριθμό τηλεφώνου που υποδεικνύει ο Έμπορος ή εγγράφως μέσω του αναφερόμενου email, ταχυδρομικώς ή υποβάλλεται στη διεύθυνση της εταιρείας. Ο Έμπορος δημοσιεύει στον Ιστότοπο του έντυπο καταγγελίας .

32. Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο χρήστης υποδεικνύει το αντικείμενο της καταγγελίας, τον προτεινόμενο τρόπο ικανοποίησης της καταγγελίας, αντίστοιχα το ύψος του αιτούμενου ποσού όπως και διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας.

33. Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο καταναλωτής πρέπει επίσης υποχρεωτικά να επισυνάψει τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η καταγγελία, δηλαδή:

 1. απόδειξη ή τιμολόγιο
 2. πρακτικά, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του Προϊόντος με τη σύμβαση
 3. άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την αξίωση βάσει λόγων και ύψους.

34. Η καταγγελία καταναλωτικού αγαθού μπορεί να υποβληθεί έως και δύο χρόνια από την παράδοση των Αγαθών, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες μετά τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης με τα συμφωνηθέντα. 

35. Η προθεσμία διακόπτεται κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς.

36. Εάν ο Έμπορος έχει παραχωρήσει εμπορική εγγύηση στα Εμπορεύματα και η διάρκεια της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από τις προθεσμίες υποβολής της καταγγελίας σύμφωνα με την παρ. 1, η καταγγελία μπορεί να προβληθεί μέχρι τη λήξη της διάρκειας της εμπορικής εγγύησης.

37. Η υποβολή καταγγελίας δεν αποτελεί κόλλημα για την υποβολή αξίωσης.

38. Ο έμπορος τηρεί μητρώο των καταγγελιών. Στο e-mail που έχει δηλώσει ο Χρήστης αποστέλνεται έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της καταγγελίας από το μητρώο και το είδος των Αγαθών. 

39. Όταν ο Έμπορος ικανοποιήσει την αξίωση, εκδίδει σχετική πράξη, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα και παραχωρεί υποχρεωτικά ένα αντίτυπο στον Χρήστη.

40. Μετά από αιτιολογημένη καταγγελία ο Έμπορος φέρει τα Αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση πώλησης εντός ενός μηνός από την υποβολή της καταγγελίας από τον Χρήστη.

40.1. Εάν τα Αγαθά δεν επισκευαστούν μετά τη λήξη της προθεσμίας επί της προηγούμενης παραγράφου, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή να ζητήσει μείωση της τιμής των καταναλωτικών αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

40.2. Η συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης είναι δωρεάν για τον Χρήστη. Ο ίδιος δεν οφείλει έξοδα για την αποστολή των καταναλωτικών αγαθών ή για υλικά και εργασία που σχετίζονται με την επισκευή τους και δεν υποβάλλεται σε σημαντική ταλαιπωρία.

41. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με την επίλυση της καταγγελίας, ο ίδιος έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

 1. λύση της σύμβασης και επιστροφή του ποσού που κατέβαλε
 2. μείωση της τιμής.

42. Ο Χρήστης δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε ή μείωση της τιμής των Αγαθών όταν ο Έμπορος συμφωνεί να αντικαταστήσει τα καταναλωτικά αγαθά με νέα ή να επισκευάσει τα αγαθά εντός ενός μηνός από την καταγγελία του Χρήστη.

43. Ο Έμπορος υποχρεούται να ικανοποιήσει αίτημα λύσης της σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής, όταν μετά από ικανοποίηση τριών παραπόνων του καταναλωτή με επισκευή του ίδιου προϊόντος, εντός της περιόδου εγγύησης, υπάρχει άλλη μη συμμόρφωση του Εμπορεύματος με τη σύμβαση πώλησης.

44. Ο Χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει την λύση της σύμβασης εάν η μη συμμόρφωση του καταναλωτικού προϊόντος με τη σύμβαση είναι ασήμαντη.

Πνευματική ιδιοκτησία

45. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα υλικά και τους πόρους που βρίσκονται στον Ιστότοπο του Εμπόρου (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων) υπόκεινται σε προστασία βάσει του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συναφών δικαιωμάτων ανήκουν στον Έμπορο ή σε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα χρήσης του Εμπόρου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

46. Σε περίπτωση αντιγραφής ή αναπαραγωγής πληροφοριών πέραν του επιτρεπτού καθώς και σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τους πόρους του Εμπόρου, ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αξιώσει σε μέγιστο ύψος αποζημίωση για άμεσες και έμμεσες ζημίες.

47. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά, ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, τροποποιεί, διαγράφει, δημοσιεύει, διαδίδει και προοθεί με άλλον τρόπο τους πόρους πληροφοριών που έχουν δημοσιευτεί στον Ιστότοπο του Εμπόρου.

48. Ο Έμπορος οφείλει να έχει την απαραίτητη φροντίδα ώστε να παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα κανονικής πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

49. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, κατά την κρίση του να διαγράφει πηγές πληροφοριών και υλικό που έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπό του.

Καταγγελία και λύση της σύμβασης

50. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα με δική του κρίση, χωρίς ειδοποίηση, να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, εάν διαπιστώσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται κατά παράβαση αυτών των γενικών όρων, της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και των γενικά αποδεκτών κανόνων ηθικής.

51. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους η σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών λύεται με την παύση της δραστηριότητας του Έμπορου ή με την παύση της συντήρησης του Ιστότοπου του.

52. Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση απευθύνοντας στο άλλο μέρος ειδοποίησης μίας εβδομάδας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών βάσει της σύμβασης.

53. Ο έγγραφος τύπος της σύμβασης θεωρείται ότι έχει τηρηθεί με την αποστολή ηλεκτονικού μηνύματος (e-mail), με το πάτημα του ηλεκτρονικού κουμπιού στην σελίδα με περιεχόμενο προς συμπλήρωση ή επιλογή από τον Χρήστη ή με την επισήμανση στο πεδίο (check box) στον Ιστότοπο και άλλα παρόμοια στο βαθμό που η δήλωση έχει καταγραφεί τεχνικά με τρόπο που να επιτρέπει την αναπαραγωγή της.

Μεταβίβαση της ιδιοκτησίας

54. Η κυριότητα των εμπορευμάτων θα μεταβιβαστεί από τον Έμπορο με την παράδοσή τους στον Χρήστη μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής από τον τελευταίο. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα πιστοποιηθεί με την υπογραφή του Χρήστη στο έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται από τον ταχυμεταφορέα.

Περιστάσεις ανωτέρας βίας

55. Κανένα από τα μέρη δεν θα ευθύνεται για μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εάν αυτή η μη εκπλήρωση οφείλεται σε ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός, πέρα​από τον έλεγχο των μερών, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

56. Εάν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του αντίστοιχου συμβάντος το ίδιο δεν παύσει να υπάρχει, κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει το άλλο μέρος ότι τερματίζει τη σύμβαση χωρίς να οφείλει στον άλλον αποζημίωση για τυχόν ζημίες.

Ρήτρα διάσωσης

57. Τα μέρη δηλώνουν ότι σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων αποδειχθεί άκυρη, αυτό δεν θα ακυρώσει ολόκληρη τη σύμβαση ή άλλα μέρη από αυτή. Ο άκυρος όρος θα αντικατασταθεί από τους υποχρεωτικούς κανόνες του νόμου ή της καθιερωμένης πρακτικής.

Τροποποίηση των γενικών όρων

58. Ο Έμπορος υποχρεώνεται να ενημερώσει τους Χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτούς τους γενικούς όρους εντός 7 ημερών από την εμφάνιση αυτής της περίστασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει αναφέρει ο Χρήστης.

59. Όταν δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις στους γενικούς όρους, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει λόγο και χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινική ρήτρα. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει τον Έμπορο εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

60. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται στους παρόντες γενικούς όρους , θεωρείται ότι η τροποποίηση γίνεται αποδεκτή από τον Χρήστη χωρίς αντιρρήσεις

Εφαρμοστέο δίκαιο

61. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται για όλα τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Πληροφορίες σχετικά με τους φορείς που ελέγχουν τη δραστηριότητα

Οι φορείς που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα του Εμπόρου είναι η Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή και η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Για την Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή:

 • Ιστότοπος: https://kzp.bg/kontakti
 • τηλ: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • διεύθυνση: πόλη Σόφια, πλατεία Σλαβέικοβ 4А, όροφοι 3, 4 και 6

Για την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

 • Ιστότοπος: https://www.cpdp.bg/
 • τηλ: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • διεύθυνση: Σόφια, Τ.Κ. 1592, λεωφ. «Προφ. Τσβετάν Λάζαροβ» 2

Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), που διατίθεται στη διεύθυνση / http://ec.europa.eu/odr / – μια ενιαία πύλη πρόσβασης που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους της ΕΕ να επιλύουν διαφορές μεταξύ τους.

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων αποτελεί εξωδικαστικός συμβιβασμός σε εθελοντική βάση.

Οι Επιτροπές Συνδιαλλαγής συμβάλλουν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων σε διαφορές σχετικά με συμβάσεις πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

Οι Επιτροπές Συνδιαλλαγής καθορίζονται σε περιφερειακή βάση και η Επιτροπή Συνδιαλλαγής με έδρα στην πόλη Βάρνα και με περιοχή δράσης στην Περιφέρεια της Βάρνας είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ του Εμπόρου και του Χρήστη.

Η ενοποιημένη λίστα των αναγνωρισμένων φορέων ΕΕΔ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Καλάθι αγορών